Ban Giáo Dục Cộng Đoàn Công Giáo Tampa
  • Facebook

Ban Giáo Dục

Trưởng Ban: Gioan-Kim Nguyễn Anh Thi
Thư ký: Tr. Giuse Nam Nguyễn


Giáo Lý: Tr. Cataline Lê Thanh Xuân
Việt Ngữ: A. Phêrô Trịnh Dũng
Đoàn TNTT: Tr. Mark Đỗ Thanh Tùng

Lớp Giáo Lý: 1:00pm,
Thiếu Nhi Thánh Thể: 2:15pm
Lớp Việt Ngữ: 3:30 pm

Vắng mặt xin liên lạc Ban Giáo Dục: Phone : (813) 644-9216
Email  : bgdthanhgiuse@gmail.com 

14/7: Ghi Danh Các Chương Trình Sinh Hoạt

https://form.jotform.com/90938097195168

Nôi Quy Và Điều Lệ